Khamis, 1 April 2010

Pembelajaran Berbantukan Komputer

Menurut Taylor (dalam Barta, 1995) penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan
pembelajaran boleh dikelaskan kepada tiga bentuk iaitu :
(a) komputer sebagai tool,
(b) komputer sebagai tutor,
(c) komputer sebagai tutee.

Sebagai tool, komputer membantu guru atau pelajar dalam membuat sesuatu tugasan. Antara perisian yang tergolong dalam kategori ini ialah pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, persembahan, pangkalan data, grafik, telekomunikasi, dan penerbitan meja. Sebagai tutor, komputer berperanan mengajar pelajar. Perisian yang terlibat ialah yang berbentuk tutorial, latih tubi, simulasi, permainan berbentuk pembelajaran, dan perisian penyelesaian masalah. Sementara komputer sebagai tutee, pelajar mengarah komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti logo, BASIC, dan Pascal untuk melakukan sesuatu perkara.

Dalam perkembangan yang berkaitan, BTP (2002) menggariskan empat pendekatan atau
kaedah bagi penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu :
(a) penggunaan ICT secara tutoran,
(b) penggunaan ICT secara penerokaan,
(c) ICT sebagai alat aplikasi, dan
(d) ICT sebagai alat komunikasi.

Kaedah penggunaan ICT secara tutoran menekankan penggunaan bahan yang berdasarkan
susunan yang tetap atau modul dalam portal pendidikan dan penjelajahnya dikawal oleh sistem. Kaedah penggunaan ICT secara penerokaan menjurus kepada penggunaan bahan cakera padat, portal maklumat atau internet untuk mengumpul maklumat bagi melaksanakan tugasan tertentu di mana muatan dan penerokaannya dikawal oleh pelajar.
Kaedah ICT sebagai alat aplikasi pula memberi tumpuan kepada penggunaan aplikasi untuk menjanakan produk dan melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran. Contohnya membuat persembahan hasil perbincangan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Sementara kaedah ICT sebagai alat komunikasi adalah pendekatan berhubung dengan pihak lain atau sumber maklumat daripada lokasi yang berbeza menerusi aplikasi komunikasi seperti e-mel, persidangan video (video conferencing), chat, messenger dan sebagainya.

Selain kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan teknologi, terdapat tiga lagi kaedah yang dikemukakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG), KPM yang boleh dilaksanakan di sekolahsekolah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan